Tadschikistan Reisen

Tadschikistan Reisen

a

Reiseverlauf: Samarkand – Pendjikent – ​​Artuch – Kuliklon See – Alauddin See – Pendjikent – ​​Samarkand

Reiseverlauf: Samarkand- Pendjiekent- Sieben Seen- Pendjiekent- Samarkand

Samarkand- Pendjikent- Artuch- Kuliklaon lake- Alaudin lake- Sangi Safed- Churmash- Pendjikent- Samarkand

Samarkand- Pendjikent- Artuch- Chukurak lake- Kulikalon lake- Artuch- Samarkand